Podstawy obalenia domniemania niedozwolonego | stanfaktycznysprawy | e-blogi.pl
Podstawy obalenia domniemania niedozwolonego 2018-04-18

Skarżący zarzucił również naruszenie przepisów postępowania, to jest przepisu art. 233 § 1 KPC przez dowolną, wybiórczą i sprzeczna z zasadami doświadczenia życiowego ocenę zgromadzonego materiału dowodowego, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego uznania, że nie doszło do przejęcia zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie art. 23(1) § 1 KP, a umowy między skarżącym a Spółkami (...) (...) miały charakter pozorny, w sytuacji, gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie potwierdzał, że pracownicy zostali przejęci w trybie art. 23(1) § 1 KP przez (...) Spółka z o.o. i (...) Spółka z o.o., a od momentu przejęcia świadczyli pracę na rzecz nowego pracodawcy i jego uważali za faktycznego pracodawcę. zobaczPowód w niniejszej sprawie w istocie nie wykazał naruszenia jego godności czy intymności przez stronę pozwaną, nie wykazał również jakichkolwiek ujemnych następstw osadzenia go przez krótkie okresy w przeludnionych celach, chociaż to jego obciążał w tym zakresie ciężar dowodu. Istotne przy tym jest, że o przebywaniu w warunkach przeludnienia osadzonych w Zakładzie Karnym w Ł. na bieżąco informowany był Sąd Penitencjarny. Ponadto w tym okresie obowiązywał jeszcze art. 248 KKW, który zezwalał w szczególnie uzasadnionych wypadkach umieszczać osadzonych na czas określony w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosiła mniej niż 3 m2.
opinie o kancelariach adwokackich w łodzi


Wnioskowane przez pozwaną dowody dołączone do apelacji nie mają żadnego i znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Stosunki majątkowe pomiędzy stronami i podmiotami trzecimi były rozległe, złożone oraz obejmowały różnego rodzaju składniki majątku i zobowiązania. Oprócz dwóch umów o podział majątku zawartych w październiku 2011 r. pozwana zawierała w okresie wcześniejszym różnego rodzaju umowy handlowe z podmiotami gospodarczymi. prawniczy rankingZaskarżonym wyrokiem z dnia 12 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w Ł. przeciwko D. D. i M. S. o zapłatę uchylił nakaz zapłaty z dnia 28 kwietnia 2011 r. w stosunku do D. D. i M. S. (pkt 1); oddalając powództwo w stosunku do pozwanych (pkt 2); zasądził od powódki na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 7.200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt 3) oraz nakazał ściągnąć od powódki na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 5.248 zł tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa (pkt 4).


Dodaj komentarz


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]