Naruszenie dóbr osobistych - nadużycie | stanfaktycznysprawy | e-blogi.pl
Naruszenie dóbr osobistych - nadużycie 2018-04-19

Sąd Okręgowy zważył, że powód wywodzi swe roszczenie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce. W myśl tego przepisu jeżeli nabywca nieruchomości zakupionej od skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z zastosowaniem bonifikaty zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji; zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Natomiast zgodnie z art. 68 ust. 2a pkt 5 GospNierU przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.


Podobnie zupełnie niezasadny jest zarzut naruszenia art. 65 KC § 2 KC poprzez dokonanie niedopuszczalnej, a poza tym błędnej wykładni umowy w szczególności § 9 lit. w zw. z § 6 ust. 1 lit. o umowy. Po pierwsze Sąd Okręgowy nie dokonał odmiennej niż Agencja wykładni umowy, w szczególności ww. jej postanowień. Stąd nie może być mowy o tym, że błędna wykładnia doprowadziła do oddalenia powództwa. Wykładnia ww. postanowień umowy nie była powodem oddalenia powództwa, tylko uznanie, iż zaistniała przesłanka faktyczna do zwolnienia się pozwanej z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy oraz że uwzględnienie powództwa byłoby niesprawiedliwie, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. dobry adwokat do trudnej sprawy spadkowej

Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Nie zaprzeczając okoliczności wykonywania pracy przez powoda w miejscu i okresie wskazanym w pozwie, pozwany wskazywał, że powołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego wszedł w życie po upływie roku od jego ogłoszenia, zastosowanie przez Trybunał klauzuli odraczającej spowodowało więc, że przed dniem 9 marca 2011 r., regulacja zawarta w art. 123 § 2 KKW nie mogła zostać uznana za sprzeczną z przepisami Konstytucji RP, działania Skarbu Państwa oparte na stosowaniu tego przepisu nie były tym samym bezprawne i nie mogły uzasadniać jego odpowiedzialności, w szczególności opartej na art. 4171 § 1 KC.


opinie o lodzkich adwokatach
Sąd Okręgowy ustalił, że powódka jest właścicielką nieruchomości położonej w Z. przy ul. (...) róg (...), składającej się z dwóch działek ewid.: nr(...) o pow. 841 m2 oraz nr (...) pow. 680 m2. Przez te działki przebiega skosem linia energetyczna 15 kv zbudowana w 1986 r., oparta na dwóch słupach. Linia została zbudowana na podstawie decyzji zatwierdzającej plan realizacyjny i zezwalającej na budowę. Pozwany przedstawił także pismo z 31 stycznia 1986 r. (...) i Oczyszczalni (...), w którym podpisany w nim radca prawny stwierdzał, że L.L. wyraziła zgodę na posadowienie słupa i przeprowadzenie linii elektrycznej. opinie o kancelariach adwokackich w łodzi


 


Dodaj komentarz


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]