stanfaktycznysprawy | e-blogi.pl
Naruszenie dóbr osobistych - nadużycie 2018-04-19

Sąd Okręgowy zważył, że powód wywodzi swe roszczenie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce. W myśl tego przepisu jeżeli nabywca nieruchomości zakupionej od skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z zastosowaniem bonifikaty zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji; zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Natomiast zgodnie z art. 68 ust. 2a pkt 5 GospNierU przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.


Podobnie zupełnie niezasadny jest zarzut naruszenia art. 65 KC § 2 KC poprzez dokonanie niedopuszczalnej, a poza tym błędnej wykładni umowy w szczególności § 9 lit. w zw. z § 6 ust. 1 lit. o umowy. Po pierwsze Sąd Okręgowy nie dokonał odmiennej niż Agencja wykładni umowy, w szczególności ww. jej postanowień. Stąd nie może być mowy o tym, że błędna wykładnia doprowadziła do oddalenia powództwa. Wykładnia ww. postanowień umowy nie była powodem oddalenia powództwa, tylko uznanie, iż zaistniała przesłanka faktyczna do zwolnienia się pozwanej z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy oraz że uwzględnienie powództwa byłoby niesprawiedliwie, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. dobry adwokat do trudnej sprawy spadkowej

Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Nie zaprzeczając okoliczności wykonywania pracy przez powoda w miejscu i okresie wskazanym w pozwie, pozwany wskazywał, że powołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego wszedł w życie po upływie roku od jego ogłoszenia, zastosowanie przez Trybunał klauzuli odraczającej spowodowało więc, że przed dniem 9 marca 2011 r., regulacja zawarta w art. 123 § 2 KKW nie mogła zostać uznana za sprzeczną z przepisami Konstytucji RP, działania Skarbu Państwa oparte na stosowaniu tego przepisu nie były tym samym bezprawne i nie mogły uzasadniać jego odpowiedzialności, w szczególności opartej na art. 4171 § 1 KC.


opinie o lodzkich adwokatach
Sąd Okręgowy ustalił, że powódka jest właścicielką nieruchomości położonej w Z. przy ul. (...) róg (...), składającej się z dwóch działek ewid.: nr(...) o pow. 841 m2 oraz nr (...) pow. 680 m2. Przez te działki przebiega skosem linia energetyczna 15 kv zbudowana w 1986 r., oparta na dwóch słupach. Linia została zbudowana na podstawie decyzji zatwierdzającej plan realizacyjny i zezwalającej na budowę. Pozwany przedstawił także pismo z 31 stycznia 1986 r. (...) i Oczyszczalni (...), w którym podpisany w nim radca prawny stwierdzał, że L.L. wyraziła zgodę na posadowienie słupa i przeprowadzenie linii elektrycznej. opinie o kancelariach adwokackich w łodzi


 


Zawieszenie biegu terminu przedawnienia 2018-04-19

Powód P.S. wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku zaocznego Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 06.01.2000 r., wydanego w sprawie sygn. akt I C 763/99, opatrzonego klauzulą wykonalności przez ten Sąd w dniu 07.02.2000 r., w części, tj. w zakresie kwoty 82.000 zł należności głównej objętej pkt I, w zakresie kwoty 12.000 zł objętej pkt II oraz w zakresie kwoty 200 zł oznaczonych kosztów nadania klauzuli wykonalności. Ponadto domagał się zasądzenia od strony pozwanej na jego rzecz zwrotu kosztów procesu.

Dokonując powyższych ustaleń Sąd Okręgowy oparł się na zgromadzonych w aktach sprawy dokumentach, których wiarygodność nie budziła wątpliwości oraz zeznaniach świadków A.S. i M.S. (1) a także zeznaniach Prezesa pozwanej Spółki (...). Zeznania świadków oraz Prezesa pozwanej Spółki Sąd Okręgowy uznał za wiarygodne w zakresie przebiegu postępowań administracyjnych i sądowych związanych z realizacja inwestycji oraz niemożliwości przeprowadzenia inwestycji z powodu odmowy jej kredytowania przez banki.
ranking najlepszych adwokatów


W uzasadnieniu apelacji powód wskazał, że w sprawie zastosowanie ma art. 819 § 2 KC, zgodnie z którym bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Przepis powyższy został uchylony z dniem 10 sierpnia 2007, na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie jednak z art. 5 cyt. ustawy, do stosunków z umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Uchylenie przez ustawodawcę przepisu art. 819 § 2 KC. ranking prawnikówW ocenie powoda wskazane postanowienie wzorca umowy stanowi niedozwoloną klauzulę gdyż jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumentów. Wypełniałoby tym hipotezę art. 3851 § 1 KC, zgodnie z którym niedozwolonymi są postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nieuzgodnione z nim indywidualnie, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy - z wyłączeniem postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.


 


Podstawy obalenia domniemania niedozwolonego 2018-04-18

Skarżący zarzucił również naruszenie przepisów postępowania, to jest przepisu art. 233 § 1 KPC przez dowolną, wybiórczą i sprzeczna z zasadami doświadczenia życiowego ocenę zgromadzonego materiału dowodowego, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego uznania, że nie doszło do przejęcia zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie art. 23(1) § 1 KP, a umowy między skarżącym a Spółkami (...) (...) miały charakter pozorny, w sytuacji, gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie potwierdzał, że pracownicy zostali przejęci w trybie art. 23(1) § 1 KP przez (...) Spółka z o.o. i (...) Spółka z o.o., a od momentu przejęcia świadczyli pracę na rzecz nowego pracodawcy i jego uważali za faktycznego pracodawcę. zobaczPowód w niniejszej sprawie w istocie nie wykazał naruszenia jego godności czy intymności przez stronę pozwaną, nie wykazał również jakichkolwiek ujemnych następstw osadzenia go przez krótkie okresy w przeludnionych celach, chociaż to jego obciążał w tym zakresie ciężar dowodu. Istotne przy tym jest, że o przebywaniu w warunkach przeludnienia osadzonych w Zakładzie Karnym w Ł. na bieżąco informowany był Sąd Penitencjarny. Ponadto w tym okresie obowiązywał jeszcze art. 248 KKW, który zezwalał w szczególnie uzasadnionych wypadkach umieszczać osadzonych na czas określony w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosiła mniej niż 3 m2.
opinie o kancelariach adwokackich w łodzi


Wnioskowane przez pozwaną dowody dołączone do apelacji nie mają żadnego i znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Stosunki majątkowe pomiędzy stronami i podmiotami trzecimi były rozległe, złożone oraz obejmowały różnego rodzaju składniki majątku i zobowiązania. Oprócz dwóch umów o podział majątku zawartych w październiku 2011 r. pozwana zawierała w okresie wcześniejszym różnego rodzaju umowy handlowe z podmiotami gospodarczymi. prawniczy rankingZaskarżonym wyrokiem z dnia 12 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w Ł. przeciwko D. D. i M. S. o zapłatę uchylił nakaz zapłaty z dnia 28 kwietnia 2011 r. w stosunku do D. D. i M. S. (pkt 1); oddalając powództwo w stosunku do pozwanych (pkt 2); zasądził od powódki na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 7.200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt 3) oraz nakazał ściągnąć od powódki na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 5.248 zł tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa (pkt 4).


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]